Pravidlá a podmienky - Metal Days

Pravidlá a podmienky

Pravidlá a podmienky

Všeobecné podmienky a požiadavky – KONFERENCIA METAL DAYS 2019

Organizátor: Rösler Oberflächentechnik GmbH, Firmenbuch-Nr.: FN 149218p, Obchodný register Wien

Kontaktné informácie: Hetmanekgasse 15, 1230 Wien Tel: 0043-698-51 82;

Email: marketing-AT@rosler.com

Spoločnosti: Rösler Oberflächentechnik, ako aj Henkel, Tiger, Mankiewicz und Wagner, ďalej len „partner“.

Podujatie Konferencia Metal Days (Metal Days Conference) sa bude ďalej označovať len „MDC 19“.

 

1. PREDMET ZMLUVY:

Tieto podmienky a požiadavky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov (účastníkov) podujatia, ktoré sa bude konať v objekte Hotel Kaskády na Sliači, Slovensko, dňa 12.06.2019.

 

2. PRÁVO POBYTU NA MIESTE KONANIA:

Len s platným lístkom po úspešnom prihlásení pri registračnom pulte. Na určené priestory sa podľa domového poriadku hotela vzťahujú obmedzenia prístupu a pobytu. Je povolené opustiť miesto konania a znovu sa vrátiť, ale upozorňujeme, že vyrušovanie nie je povolené počas prednášok (mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia musia byť prepnuté na tichý režim). Rozhodnutie o opustení miesta konania (napr. do určitej doby po skončení podujatia).

 

3. PRÍPUSTNOSŤ NAHRÁVANIA ZVUKU, OBRAZU ALEBO FILMU:

Nahrávanie je povolené na súkromné účely. Na komerčné účely je potrebné získať súhlas organizátora.

 

4. PRÁVNA OCHRANA PRE DETI A MLADÉ OSOBY:

V súlade s platnými právnymi predpismi sa osoby (učni) mladšie ako 18 rokov môžu zúčastniť podujatia, ale sú vylúčené zo súťaže. Podmienky účasti v súťaži sú uvedené v samostatných podmienkach a požiadavkách na webovej lokalite www.metal-days.com.

 

5. ZÁKAZ FAJČENIA A INÉ PRAVIDLÁ A ZÁKAZY:

V súlade s podmienkami a požiadavkami hotela, t. j. domovým poriadkom. Nájdete ich na webovej stránke hotela na adrese www.hotelkaskady.sk. Upozorňujeme, že zákaz fajčenia platí v celom hoteli. Ak dôjde v dôsledku nevhodného správania počas podujatia k spusteniu požiarneho poplachu, hotel si vyhradzuje právo účtovať pokutu vo výške 2 000 EUR.

 

6. POKYNY:

Pokyny moderátora oznámené cez reproduktor alebo osobne poskytnuté (bezpečnostné) pokyny je potrebné dodržiavať bezpodmienečne a okamžite.

 

7. VYKÁZANIE:

môžu vykonať organizátori v prípade robenia výtržností, opitosti, drog, znečisťovania, rušenia pokoja, prekročenia pravidiel verejnej slušnosti alebo svojvoľného nerešpektovania (bezpečnostných) pokynov, ako aj nerešpektovania ochrany neplnoletých osôb.

 

8. PRINÁŠANIE ZVIERAT NA MIESTO KONANIA:

nie je na podujatie povolené, v prípade potreby platia osobitné pravidlá pre sprievodných psov invalidných osôb, a tie sa poskytujú po konzultácii. Tu sa však odvolávame na domový poriadok hotela. Potrebné je vziať do úvahy všeobecné právne predpisy v oblasti práva týkajúceho sa verejných podujatí.

8.1 Prinášanie jedla a nápojov: je povolené, chceli by sme vás však požiadať, aby ste nejedli počas prednášok, aby ste nerušili ostatných hostí. Jedlá budú poskytované počas prestávok.

 

9. ROZHODNUTIE O ZRUŠENÍ/UKONČENÍ PODUJATIA Z DÔVODOV VYŠŠEJ MOCI:

Keďže účasť na podujatí je bezplatná, od organizátora nie je možné vymáhať žiadne náklady (napr. cestovné výdavky a podobne). Táto zásada platí aj v prípade zrušenia alebo ukončenia podujatia z iných dôvodov, ako je napríklad choroba osôb účinkujúcich na podujatí, bankrot organizátora, infikovanie počítača vírusmi, chyby softvéru a/alebo hardvéru a/alebo iné technické a/alebo právne dôvody. Náhrada nákladov za hotelovú izbu nie je možná, keďže rezervácia je dobrovoľná a musí ju urobiť samotný hosť. Vylúčená je aj náhrada nepriamych alebo následných škôd.

 

10. POISTENIE:

Radi by sme upozornili na to, že návštevníci podujatia nie sú poistení organizátorom.

 

11. ODŠKODNENIE:

Organizátor si vyhradzuje právo obmedziť svoje odškodnenie miesta konania za škody spôsobené inou stranou, t. j. hosťami podujatia.

 

12. DOLOŽKA O ODDELITEĽNOSTI

Ak ustanovenie týkajúce sa podmienok účasti je alebo sa stane neúčinným, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá. V takom prípade sú organizátor a účastníci povinní prispieť k vytvoreniu ustanovení, pomocou ktorých sa dosiahne iné ustanovenie, ktoré je najbližšie k zamýšľanému ekonomickému výsledku.

 

13. ROZHODNÉ PRÁVO

Podlieha len rakúskym právnym predpisom. Súdnu právomoc má príslušný súd vo Viedni v Rakúsku.

 


 

PODMIENKY A POŽIADAVKY – LOTÉRIA KONFERENCIE METAL DAYS 2019

Rösler Oberflächentechnik GmbH, číslo v obchodnom registri: FN 149218p Obchodný register

Viedenské kontaktné údaje: Hetmanekgasse 15, 1230 Vienna Tel: 0043-1 -698-51 80

Email: marketing-AT@rosler.com

Spoločnosti: Rösler Oberflächentechnik, Henkel, Tiger, Mankiewicz a Wagner sú následne menovaní partneri.

 

KONFERENCIA METAL DAYS 2019 označovaná ako MDC 2019
Podmienky účasti na lotérii:

1. DRUH CENY

Cena je víkendový pobyt podľa vášho výberu pre dve osoby v objekte Hotel Kaskády, (zahŕňajúci dve noci, raňajky a dve večere) v hodnote až 1.000 EUR.

 

2. REGISTRÁCIA/ÚČASŤ

Účasť v losovaní je automatická prostredníctvom registrácie vyžadovanej na domovskej stránke www.metal-days.com. Pri registrácii je potrebné uviesť aspoň krstné meno a priezvisko, názov spoločnosti, adresu spoločnosti a e-mailovú adresu. Potrebné je tiež uviesť, že účastník dosiahol vek 18 rokov. Za zmeny týchto údajov, najmä adresy a e-mailovej adresy, nesie zodpovednosť účastník.

 

3. SPÔSOBILOSŤ

Všetky osoby, ktoré dosiahli v čase svojej účasti vek 18 rokov, sú spôsobilé na účasť. Toto sa nevzťahuje na zamestnancov, splnomocnených zástupcov, právnych nástupcov a zástupcov partnerov a ich príslušných rodinných príslušníkov a členov domácnosti.

 

4. ĎALŠIE PODMIENKY ÚČASTI

Účasť je možná len na základe registrácie na internete a účasti na konferencii. Účasť nezávisí od obstarania služieb od partnerov alebo iných spoločností zapojených do organizácie súťaže. Účasťou v lotérii účastník vyjadruje svoj súhlas s pravidlami lotérie.

 

4.1. ČAS KONANIA LOTÉRIE

Účasť je možná do časov stanovených v lotérii alebo registráciou, alebo najneskôr do určitého dátumu. Lotéria začína s podujatím dňa 12.6.2019 a končí v ten istý deň. Konečný termín pre registráciu je 12.05.2018, ale partneri si vyhradzujú právo predĺžiť tento konečný termín s príslušným odkazom na domovskú stránku.

 

5. URČENIE ZISKU

Víťaz bude spomedzi všetkých účastníkov náhodne vylosovaný počas podujatia pred všetkými účastníkmi.

 

6. INFORMOVANIE VÍŤAZOV

Víťazi budú informovaní priamo počas podujatia, ako aj e-mailom a uverejnení na kanáloch sociálnych médií alebo na domovskej stránke partnerov.

 

7. ODOVZDANIE ZISKOV

Cena bude buď odovzdaná osobne (po preukázaní oficiálnej totožnosti) alebo zaslaná na adresu uvedenú v registrácii. Ak víťaz neodpovie do ôsmich týždňov od informovania, stráca akýkoľvek nárok.

 

8. MOŽNOSTI UKONČENIA

Partneri si vyhradzujú právo prerušiť alebo ukončiť lotériu kedykoľvek bez oznámenia. K tomuto môže dôjsť najmä v prípade, ak súťaž z nejakého dôvodu nemôže prebiehať tak, ako bolo naplánované, dôvodom môže byť napríklad infikovanie počítačov vírusmi, chyby softvéru a/alebo hardvéru a/alebo iné technické a/alebo právne dôvody, administratíva, zabezpečenie, integrita a/alebo regulárny a riadny priebeh súťaže. V takých prípadoch majú partneri tiež právo upraviť súťaž podľa svojho uváženia.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nami zhromažďované a spracúvané osobné údaje sa budú používať predovšetkým na účel spracovania lotérie a ak účastníci túto udalosť akceptovali, na posielanie bulletinu. Dodržiavame, samozrejme, všetky príslušné platné právne predpisy na ochranu údajov.

 

10. PRÁVNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY A ZODPOVEDNOSŤ

Právny proces je vylúčený. Neexistuje vynútiteľné právo na získanie výhry. Partneri nezodpovedajú za stratu, oneskorenie, zmenu, manipuláciu a/alebo odoslanie na nesprávnu adresu e-mailu a/alebo údajov počas zadávania údajov, ich zachytávanie, prenos a/alebo uloženie, ku ktorému môže dochádzať v zahraničných dátových sieťach, najmä na internete alebo WWW, na zahraničných telefónnych linkách a/alebo inom hardvéri a/alebo softvéri účastníkov a/alebo tretích strán; toto tiež platí najmä pri chybných, chýbajúcich, prerušených, odstránených alebo poškodených údajoch.

Partneri tiež nezodpovedajú za nesprávne informácie, ktoré sú generované účastníkmi a/alebo tretími stranami, ich hardvérom a/alebo softvérom, a ktoré sa používajú pre súťaž alebo v súvislosti s ňou. Zodpovednosť sa neprijíma najmä v prípade, ak e-maily alebo dátové položky nespĺňajú požiadavky a v dôsledku toho nie sú prijaté systémom.

Navyše, partneri nebudú niesť zodpovednosť za krádež alebo zničenie systémov na ukladanie údajov a/alebo pamäťových médií ani za neoprávnené úpravy a/alebo manipuláciu s údajmi v systémoch a/alebo na pamäťových médiách účastníkmi alebo tretími stranami. Partneri nesú zodpovednosť len za hrubú nedbanlivosť alebo zámerné konanie svojich právnych zástupcov, zamestnancov alebo zastupujúcich agentov. Partneri nebudú niesť zodpovednosť za žiadne škody, ktoré utrpí víťaz alebo príbuzní víťaza v súvislosti s cenou. Vyššie uvedené vylúčenie zodpovednosti neplatí pre rozsah, v ktorom je zodpovednosť povinná, napr. v prípadoch úmyslu, hrubej nedbanlivosti, zranenia ohrozujúceho život, končatinu alebo zdravie, či porušenia základných zmluvných záväzkov. Nárok na náhradu škody za porušenie základných zmluvných záväzkov je však obmedzený na zmluvne typické, predvídateľné škody, pokiaľ nejde o zodpovednosť za úmysel alebo hrubú nedbanlivosť či zranenie ohrozujúce život, končatinu alebo zdravie. Zmena dôkazného bremena v neprospech účastníka nie je spojená s vyššie uvedenými predpismi.

 

11. DOLOŽKA O ODDELITEĽNOSTI

Ak niektoré ustanovenie Podmienok účasti je alebo sa stane neplatným, platnosť ostatných ustanovení zostane nedotknutá. V takom prípade sú organizátori a účastníci povinní zúčastniť sa vytvorenia ustanovení, pomocou ktorých sa dosiahne výsledok, ktorý je ekonomicky najbližšie k neúčinnému ustanoveniu.

 

12. ROZHODNÉ PRÁVO

Táto súťaž podlieha výlučne rakúskym právnym predpisom. Súdnu právomoc má príslušný súd vo Viedni v Rakúsku.